August climbing the Witches Cauldron Ice Fall. Photo: Simon Frez-Albrecht